Pro uchazeči

Pro uchazeče

Struktura studijních programů a oborů OEAEP

Přihláška ke studiu online

Povinné doklady k nástupu ke studiu:

  • Čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle ustanovené normy, vyplněné osobně
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
  • Kopii dokladu občanského průkazů, nebo cestovního pasu
  • Kopii rodného listu
  • Lékařské potvrzení (i pro kombinované studium)
  • Kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, když byla změna osobních údajů, např. oddací list při změně příjmení)
  • 8 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození

Studijní a zkušební řád

Kombinované studium:

Kombinované studium má cca 60 hodin v semestru a to o víkendech nebo v týdnu od 16:00 do 20:00 hodin anebo od 17:00 do 20:00 hodin dle dohody se zájemci o studium. Hodně e-learningu a m-learningu (učební text v mobilu).

Školné:

Výši školného naleznete v tabulce Struktura a délka studia na OEAEP
Časový harmonogram přijímacího řízení:

Podávání přihlášek průběžně – přihláška se podává online prostřednictvím webových stránek www.oeaep.cz.

Upozorňujeme, že administrativní poplatek za podání přihlášky činí 500,- Kč.
Poplatek může být uhrazen bezhotovostním převodem nebo v hotovosti při pohovoru. Po podání přihlášky a uhrazení registračního poplatku (bankovní cestou) se s vámi v průběhu 2 pracovních dnů spoji pracovník studijního oddělení a domluví s vámi termín motivačního pohovoru.

Údaje pro platbu jsou:
Peněžní ústav: Komerční banka
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 107-8159420257
Variabilní symbol: rodné číslo

Ve vypsaných termínech bude zápis studentů do systému školy, kdy student obdrží své ID
Platba školného za 1. semestr musí být uhrazena dle smlouvy o studiu nebo na základě individuální dohody studenta s vedením školy.

Přihláška ke studiu online

"Up"